ابهام تناسلی

ابهام تناسلی به حالتی گفته می شود که دستگاه تناسلی کودک نامشخص باشد، مثلا ظاهر پسرانه در یک دختر و یا ظاهر دخترانه در یک پسر وجود داشته باشد.

در پزشکی وجود آلت در وضعیت ظاهری دستگاه تناسلی نشانه مذکر بودن و نداشتن آن نشانه مونث بودن نوزاد است.
در برخی موارد دستگاه تناسلی نوزاد حالت بینابینی دارد یعنی از نظر ظاهری آلت نوزاد بسیار کوچک است و ظاهر دستگاه تناسلی اولیه به شکلی است که نه می توان در مشاهده اول به او دختر گفت نه پسر.
برای مثال رشد آلت کمتر از دو سانتیمتر است، یا ممکن است بیضه ها از داخل شکم پایین نیامده باشند (عدم نزول بیضه)، یا اینکه فقط یک منفذ کوچک مانند دهانه رحم در ناحیه تناسلی نوزاد وجود داشته باشد، در این صورت نمیتوانیم سریع بگوییم که نوزاد دختر است یا پسر و این یعنی ابهام تناسلی.
بر روی بازوی کوتاه کروموزوم
X ژنی وجود دارد به نام SRY که گنادهای تمایز نیافته را به بیضه تبدیل میکند، این امر در حدود هفته ششم زندگی جنینی روی میدهد و منجر به تولد نوزاد پسر میشود، در عین حال دستگاه تناسلی زنانه پسرفت میکند.
در غیاب ژن
SRY گناد به تخمدان تبدیل می شود و در نتیجه نوزاد دختر به دنیا می آید، در عین حال قسمت هایی که مسئول تولید اعضای تناسلی مردانه هستند پسرفت میکنند.
انواع گوناگونی از عوامل محیطی و ژنتیکی میتوانند بر این فرآیند تاثیر بگذارند که نتیجه آن ابهام دستگاه تناسلی خواهد بود.

خرید

محصولات مرتبط