هموفیلی A بررسی ژنتیکی با روش غیرمستقیم

ژن مورد بررسی F8 میباشد و تکنیک بررسی Linkage analysis است.

خرید

محصولات مرتبط