هموفیلی A مطالعه اینورسیون کروموزومهای ۱ و ۲۲

بررسی در ژن F8 می باشد و تکنیک مورد استفاده Inverse shift PCR است.

زمان جوابدهی: یک الی دو هفته

خرید

محصولات مرتبط