بیماری فون ویلبراند بررسی ژنتیکی با روش غیرمستقیم

ژن مورد بررسی VWF می باشد و تکنیک بررسی Linkage analysis است 

خرید

محصولات مرتبط