دکتر حمید گله داری

سوابق کلیک کنید

 •           فارغ التحصیل از کشور آلمان
 •            متخصص در ژنتیک انسانی و مشاوره ژنتیک و انکولوژی مولکولی
 •            استاد تمام گروه ژنتیک
 •            عضو انجمن ژنتیک پزشکی اروپا
 •            عضو انجمن ژنتیک پزشکی امریکا
 •            عضو انجمن ژنتیک ایران
 •            مشاور فنی اداره ژنتیک وزارت بهداشت
 •            مشاور فنی سازمان بهزیستی کشور- اداره کل بهزیستی استان خوزستان
 •            عضو کمیته تخصصی بررسی پرونده معلولین اداره کل بهزیستی استان خوزستان
 •            مدیر عامل موسسه ژنتیک آتی مهر کسرا
 •            موسس مرکز مشاوره بزرگ مهر کسرا
 •            مدیر عامل مجمع کشوری پیشگیری از معلولیت های بزرگ مهر پردیس
 •            مولف 215 مقاله تخصصی در زمینه تحقیقات ژنتیک پزشکی و انسانی

خرید

محصولات مرتبط