دکترعلی حسین صابری

سوابق کلیک کنید

  •           دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی پزشکی از دانشگاه کیوتو ژاپن
  •           استاد تمام گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
  •            عضو انجمن ژنتیک پزشکی اروپا
  •            عضو انجمن ژنتیک پزشکی ایران
  •            مولف سه کتاب در زمینه ژنتیک
  •            مولف 50 مقاله تخصصی در زمینه ژنتیک پزشکی
  •            دارای تخصص و تجربه 9 سال در زمینه سیتوژنتیک مولکولی ((Array CGH

 

خرید

محصولات مرتبط