دکتر محمد حمید

سوابق کلیک کنید

دکتری تخصصی پزشکی – مولکولی

هیات علمی بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران

فعالیت در بیش از 100 مقاله پژوهشی

همکاری با دانشگاه های Kufa عراق و دانشگاه بصره عراق و دانشگاه  کلیفرنیای آمریکا

 

خرید

محصولات مرتبط