تالاسمی آلفا (مطالعه جهش خانوادگی) مرحله دوم

ژن مورد بررسی HBA1/HBA2 می باشدو تکنیک بررسی Multiplex GAP-PCR/Sanger sequencing/MLPA می باشد.

خرید

محصولات مرتبط