زیرشاخه ها

(Cell Free DNA (NIPT
  • مروری بر تست Cell Free DNA و یا تست غیر تهاجمی پیش از تولد (NIPT)  چکیده: در حال حاضر موثرترین و شایعترین روش غربالگري پیش از تولد براي آنوپلوییدي هاي جنینی شامل بررسی ترکیبی از سن مادر، سابقه قبلی