زیرشاخه ها

بخش سیتوژنتیک پیشرفته CGH array
  • آزمایشگاه ژنتیک نرگس مفتخر است که جزو اولین آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی ایران است که روش CGH را راه اندازی و دانش آن را به دیگر مراکز ایران انتقال داده است.