زیرشاخه ها

بررسی هموگلوبینو پاتی ها و تالاسمی
  • بتا تالاسمی بیماری خونی میباشد که منجر به کاهش تولید هموگلوبین میشود. بارداری خانم های تالاسمی ریسک عفونت و دیابت بارداری و کم کاری تیروئید و کاهش تراکم استخوان و مشکلات قلبی را افزایش میدهد.

  • گلبول های قرمز خون دارای مولکولی به نام هموگلوبین میباشند. هموگلوبین از چهار زنجیره پلی پپتیدی آلفا و بتا ساخته شده است. کاهش یا عدم تولید زنجیره آلفا گلوبین منجر به بیماری آلفا تالاسمی میشود.

  • بیماری هموفیلی A شایع ترین بیماری انعقاد خون وراثتی شدید است و توارث وابسته به x مغلوب دارد، دلیل اصلی بیماری نقص در فاکتور VIII است. شایع ترین جهشی که در ژن بیماری رخ می دهد یک واژگونی است که سبب قطع