زیرشاخه ها

MLPA
  • یکی از جدیدترین تکنیک های سیتوژنتیک مولکولی است که با بررسی تعداد نسخه ژنی حذف ها و مضاعف شدگی ها و حتی جهش های نقطه ای در تشخیص سزیع و دقیق طیف وسیعی از بیماریهای ژنتیکی کاربرد دارد. مزایای استفاده