تعیین توالی نسل جدید

زیرشاخه ها

تعیین توالی نسل جدید
  • عوامل دخیل در بروز ناشنوایی

  • اختلالات اسکلتی شامل اختلالات استخوانها و مفاصل هستند‌. بیش از ۵۰۰۰ بیماری مندلی وجود دارد و ۵۰۰ مورد از آنها مرتبط با استخوانها و مفاصل هستند. دیسپلازیای اسکلتی یا استئوکندرو دیسپلازیا گروهی هتروژن

  • Next Generation Sequencing Technologies (NGS) تکنولوژی توالی یابی طی دهه اخیر پیشرفت گسترده ای داشته و در حالیکه روش توالی یابی نیمه اتوماتیک سنجر در آزمایشگاه های کلینیکی به عنوان روش استاندارد در