تشخیص ژنتیکی سرطان ها
  • نوروفیبروماتوز نوع (NF1)I توارث اتوزومی غالب داشته و نفوذ آن کامل است ولی بیان بیماری حالتی متغیر دارد. ژن NF1 بر روی کروموزوم 17q قرار دارد و پروتئینی به نام نوروفیبرومین را کد می کند. این پروتئین در

  • اگر سرطان پستان شما «HER2 مثبت» است، تهاجمی­ تر از سایر انواع تومورهای پستان است؛ اما خوشبختانه درمان­های کمک­ کننده خواهد داشت.