زیرشاخه ها

تعیین هویت
  • کاربرد های تعیین هویت تعیین ابوت و سایر روابط خویشاوندی تعیین همسان و یا غیر همسانبودن دوقلوها بررسی عملکرد پیوند مغز استخوان (کایمریسم: بررسی درصد STR های فرد دهنده پیوند در DNA استخراج شده از خون

  • تعیین هویت به کمک یا  DNA یا انگشت نگاری DNA(DNA fingerintng ) یکی از قابل اعتماد ترین شیوه های تشخیصی جهت تعیین هویت افراد می باشد. این موضوع از آنجا نشات می گردد که DNA انسانها علی رغم شباهت بسایر