تشخیص تغییرات عددی کروموزومی با استفاده از تکنیک FISH

زیرشاخه ها

موردی در این شاخه وجود ندارد