زیرشاخه ها

غربالگری سه ماهه اول
  • غربالگری سه ماهه اول بارداری در تست غربالگری سه ماهه اول بارداری دو نوع اندازه گیری به همراه سن مادر مورد استفاده قرار می گیردتا ریسک سندرم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 محاسبه شود.یکی از این