زیرشاخه ها

غربالگری سه ماهه دوم
  • در غربالگری سه ماهه ی دوم احتمال وجود سندرم داون، تریزومی 13 و 18 و نقائص لوله عصبی(NTDs)مورد بررسی قرار میگیرد. بالا بودن ریسک در تست های غربالگری به معنی خطر وجود سندرم داون، تریزومی 18 یا اختلالات