بخش ها و خدمات آزمايشگاه  ژنتيک نرگس

زیرشاخه ها

تشخیص بیماری های ژنی

تشخیص بیماری های ژنی

تشخیص بیماری های...

بخش تشخیص بیماری های کروموزومی

غربالگری/اختلالات...

غربالگری اختلالات کروموزومی پیش از کاشت

غربالگری/اختلالات وراثتی

غربالگری  بیماری های وراثتی پیش از کاشت

تعیین توالی نسل جدید

تعیین توالی نسل جدید

موردی در این شاخه وجود ندارد