غربالگری  بیماری های وراثتی پیش از کاشت

زیرشاخه ها

غربالگری/بیماری های وراثتی
  • بیماری پولیپوز آدنوماتوز فامیلیال (FAP) بیماری ژنتیکی با توارث اتوزومی غالب می باشد که در این بیماری پولیپ های متعدد در روده بزرگ و کوچک ایجاد می شود. جهش در ژن APC که بر روی بازوی بلند کروموزوم 5 می