بخش تشخیص بیماری های کروموزومی

تشخیص بیماری های کروموزومی
  • آزمایشگاه نرگس اهواز به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتبر در ایران که قادر به انجام روش FISH می باشند، می تواند در حال حاضر آنوپلوئیدی های ذکر شده را در نمونه های جنینی (پرزهای جفت و یا مایع آمنیون)